Архівний сектор

АРХІВНИЙ СЕКТОР


Структурний підрозділ Баришівської районної державної адміністрації. В його штаті  2 посадові особи:

Завідувач архівного сектору– Хоменко Юлія Олександрівна

Головний спеціаліст архівного сектору– Шило Наталія Віталіївна

Установа знаходиться за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 48.

Режим роботи: працює щоденно з 8-00 до 17-00 години

( у п’ятницю з 8-00 до 16-00 години ), крім вихідних та святкових днів.

Приймальний день– середа.

Перерва на обід з 12-00 до 13-00 години.

 Архівний сектор Баришівської райдержадміністрації комплектується документами 58 організацій району і налічує 115 фондів, що складає  більше 16000 одиниць зберігання документів з основної діяльності.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами директора державного архіву області, а також положенням про сектор.

Основними завданнями сектору є:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

- координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) складає і за погодженням з державним архівом області подає на затвердження до районної державної адміністрації в установленому порядку проекти державних цільових програм, плани  розвитку архівної справи в районі та забезпечує їх виконання, Списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування сектору;

2)  забезпечує зберігання, облік і охорону:

-  документів Національного архівного фонду, переданих сектору органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які діють на території району;

-  документів особового походження;

-  фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

-  друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

-  облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу, пов’язану з віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду або  вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності на них;

4) готує матеріали для проведення державним архівом Київської області реєстрації документів Національного архівного фонду, які зберігаються на території району;

5) інформує державний архів Київської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6)  подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

7) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів;

8) надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

9) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву Київської області;

10)  передає державному архіву Київської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

11)  створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

12)  видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб;

13) визначає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

14) виконує інші функції, що випливають з покладених на сектор завдань.

Сектор має право:

-  одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-  проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства  про Національний архівний фонд та архівні установи;     

- розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) сектором на договірних засадах;

-  вимагати від власника документів, від часу створення яких минуло понад 50 років, або в інших випадках, передбачених законодавством, подання цих документів для проведення експертизи їх цінності;

-  звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

-  порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги до державної реєстрації цих документів;

-  порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

-  скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

        

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

Працівники сектору мають право для виконання покладених на них службових обов’язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.