Юридичний відділ

Начальник відділу - Зайченко Сергій Степанович
 
Головні спеціалісти відділу - Василяка Галина Петрівна, Іващенко Віта Михайлівна
 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з юридичних питань, корупції, документообігу та контролю

Баришівської районної державної адміністрації

 

Загальні засади

1.1. Відділ з юридичних питань, корупції, документообігу та контролю Баришівської районної державної адміністрації (далі – Відділ) утворюється головою Баришівської районної державної адміністрації, входить до складу апарату адміністрації для правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, забезпечення виконання завдань уповноваженого органу з питань запобігання та виявлення корупції та для організаційно-технічного забезпечення діловодства та контролю діяльності райдержадміністрації та її апарату.

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міжнародними договорами України, а також іншими нормативно-правовими актами, що не суперечать законодавству України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Регламентом Баришівської районної державної адміністрації та цим Положенням. З питань організації та проведення правової роботи Відділ керується нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації, а з питань організаційної роботи апарату районної державної адміністрації – керівнику апарату районної державної адміністрації. Діяльність відділу здійснюється на основі річних, квартальних і місячних планів, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

1.4. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу встановлюється головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату.

1.5. Положення про відділ затверджується головою.

райдержадміністрації за поданням керівника апарату адміністрації.

1.6. Діяльність відділу здійснюється на основі річних, квартальних і місячних планів, що керівником апарату райдержадміністрації.

2. Основні завдання відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

1)  організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районною державною адміністрацією, її керівником, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах;

 підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, боротьби зі злочинністю;

 надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в районній державній адміністрації;

 здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в районній державній адміністрації;

 організація діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в апараті райдержадміністрації;

 забезпечення технічного контролю за строками проходження і виконання службових документів в апараті райдержадміністрації;

 10)    надання методичної та практичної допомоги в організації роботи з ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян структурним підрозділам райдержадміністрації;

 здійснення контролю за дотриманням чинних правил роботи з документами у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Функції відділу

3.1.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

2)  розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно- правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, що подаються на підпис голови районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 перевіряє на відповідність законодавству проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх;

 проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

 інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування;

 вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

 разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови районної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

 розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації та готує пропозиції до них;

 організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

 організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

 проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

 аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій-інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

 сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

 здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу, виконання актів Мін’юсту;

 роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови районної державної адміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України; 18) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату райдержадміністрації;

 забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

 здійснює аналіз актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на відповідність їх чинному законодавству;

 розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

 вживає заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб районної державної адміністрації, вносить керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

 надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та забезпечує в установленому порядку контроль за своєчасністю подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в апараті районної державної адміністрації;

 у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами районної державної адміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

 взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення

корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

 участь у межах своїх повноважень у проведені спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад державних службовців і призначення яких здійснюється керівником органу виконавчої влади, територіального органу, у тому числі відомостей наданих особисто;

 перевірка в установленому порядку повідомлення громадян та юридичних осіб, інформації, яка оприлюднена в друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отримана від інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, територіального органу, щодо причетності працівників такого органу до вчинення корупційних правопорушень;

 надання письмової інформації голові райдержадміністрації та спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю МВС, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчої влади, територіального органу;

 ведення обліку працівників органу виконавчої влади, територіального органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 розглядає у межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників апарату районної державної адміністрації, інших посадових осіб, до вчинення корупційних правопорушень;

 організовує та здійснює в установленому порядку ведення діловодства в апараті. Розробляє та вносить на розгляд голови райдержадміністрації проект інструкції з питань діловодства в апараті та номенклатуру справ апарату;

 здійснює прийом, реєстрацію, облік, передачу за призначенням, зберігання, оперативний пошук документів, видачу інформації стосовно термінів їх проходження;

 здійснює підготовку до випуску та випуск розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів, їх реєстрацію. У необхідних випадках за дорученням керівника апарату видає копії, виписки та довідки з прийнятих документів;

 забезпечує спільно з іншими відділами апарату організаційно- технічну підготовку засідань колегії при голові райдержадміністрації, інших заходів, які проводяться адміністрацією;

 здійснює друкування, копіювання, тиражування та розсилку документів райдержадміністрації;

 доводить у визначені терміни до відповідних відділів, управлінь, інших служб, місцевих рад, їх виконкомів, підприємств, організацій та установ прийняті рішення, документи згідно із списком розсипки;

 забезпечує технічний контроль за строками виконанням документів. Спільно з відповідним структурним підрозділом апарату райдержадміністрації систематично інформує керівництво адміністрації про хід їх виконання;

 складає зведену номенклатуру справ апарату райдержадміністрації, забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, збереження, якості опрацювання та використання документів, які створюються в апараті для передачі на державне зберігання;

 організовує роботу архіву апарату. Бере участь у проведенні експертизи наукової та практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує справи по здачі в державний архів;

 вдосконалює форми і методи роботи з документами. Здійснює роботу щодо автоматизації діловодного процесу;

 за дорученням керівництва райдержадміністрації перевіряє в структурних підрозділах стан організації діловодства, вивчає роботу діловодних служб, надає їм необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;

 вдосконалює форми і методи роботи з документами із застосуванням оргтехніки та комп’ютерної техніки, сприяє підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації;

 здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті, готує довідки, інформації з питань діловодства, контролює терміни виконання службових документів;

 виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

Права відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань має право:

перевіряти дотримання законності апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації;

 одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів сільських, селищних рад району. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу;

 залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів і фахівців з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

 інформувати голову районної державної адміністрації про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів районної державної адміністрації;

 вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень громадян;

 отримувати від працівників районної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

 за дорученням голови районної державної адміністрації надсилати для виконання посадовим особам, керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання, доручення та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяли корупційним діянням та злочинним проявам;

 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 брати участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації, інших консультативно-дорадчих органів, семінарах і нарадах, які проводяться в районній державній адміністрації, її структурних підрозділах та органах місцевого самоврядування;

 вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації проекти розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу;

 вивчати стан діловодства у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах сільських та селищної рад і вимагати виконання встановлених правил роботи з документами;

 за погодженням із керівництвом залучати спеціалістів інших структурних підрозділів до підготовки проектів документів;

 запрошувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, які необхідні для вдосконалення форм і методів роботи із документами;

 повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановлених норм;

 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

Організація роботи відділу

Відділ очолює начальник. На посаду начальника відділу призначається особа з повною вищою юридичною освітою за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Начальник Відділу підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, а з Організаційних питань діяльності відділу - керівнику апарату. Доручення начальнику Відділу надаються безпосередньо головою та керівником апарату районної державної адміністрації.

  У разі його відсутності його обов’язки виконує особа, призначена наказом керівника апарату райдержадміністрації.

 Начальник відділу:

 здійснює керівництво діяльністю відділу, дає доручення його працівникам, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

 подає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

 планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів;

 визначає завдання і здійснює розподіл обов’язків між працівниками відділу, проводить аналіз результатів роботи відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу;

 розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

 організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, віднесених до компетенції відділу;

 забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

 вирішує питання взаємодії відділу з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування;

 за дорученням голови районної державної адміністрації представляє райдержадміністрацію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу;

 здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламенту районної державної адміністрації та посадових інструкцій;

 вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

 спрямовує свою діяльність на забезпечення конституційних прав і свобод людини;

 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

 виконує інші доручення голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації.

5.1.4  Повноваження щодо візування та погодження розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів з питань дотримання чинного законодавства покладаються на начальника відділу.

5.1.5  Начальник відділу несе персональну відповідальність:

1) за зміст організаційно-розпорядчої документації та її відповідність чинному законодавству з питань діловодства;

 2) за видачу копій розпоряджень та інших документів райдержадміністрації за дозволом голови райдержадміністрації, особи, яка виконує обов'язки голови або керівника апарату райдержадміністрації;

3) за збереження архіву райдержадміністрації (розпоряджень, протоколів колегій, нарад, документів з грифом „ЗАТВЕРДЖУЮ” та інших документів).

  5.2. Головні спеціалісти відділу:

5.2.1 На посаду головних спеціалістів Відділу призначається особа з вищою освітою спеціаліста або бакалавра.

5.2.2 Головні спеціалісти призначаються на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 5.2.3 Працівники відділу проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в районній державній адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства. Працівники відділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій районної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

5.2.4 Працівники відділу зобов’язані дотримуватися етики поведінки державного службовця, сумлінно та вчасно виконувати свої посадові обов’язки.

5.2.5 Матеріальні, соціально-побутові, трудові права забезпечуються працівникам відділу відповідно до чинного законодавства України.

5.2.6 Районна державна адміністрація зобов’язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

5.2.7 Робота відділу планується щомісячно, щоквартально, щорічно на основі плану роботи райдержадміністрації, доручень керівника, функцій відділу. Плани роботи затверджуються керівником апарату.