Сектор фінансово забезпечення

- В.о. начальника відділу – 

тел. 5-13-34

 

Про затвердження Положення

просектор фінансового забезпечення апарату

Баришівської районної державної адміністрації

Відповідно до законівУкраїни «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановиКабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року№59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», наказу Міністерства фінансів Українивід 29грудня2015року №1219«Про затвердження нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 22 листопада 2019 року №679 «Про граничну чисельність працівників районних державних адміністрацій», на виконання розпорядження голови  райдержадміністрації від 28 листопада 2019 року №281 «Про внесення змін до граничної чисельності та штатного розпису апарату та структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації»:

  1. Затвердити Положення просектор фінансового забезпечення апаратуБаришівської районної державної адміністрації, що додається.

  2. Вважати таким, що втратилочинність, розпорядження голови  Баришівської районної державної адміністрації від 23квітня 2018 року №180 «Про затвердження Положення про відділфінансово-господарського забезпечення апарату Баришівської районної державної адміністрації».

  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату Баришівської районної державної адміністрації Брилюк Т.О.

 

Голова  адміністрації    Валентина ЗОЗУЛЯ

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Баришівської районної

державної адміністрації

від __________  №_____

Положення

про сектор фінансового забезпечення апарату

Баришівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1.Це положення визначає завдання та функціональні обов’язки сектору фінансового забезпечення апарату Баришівської районної державної адміністрації (далі – сектор), повноваження керівника відділу – головного бухгалтера та вимог до його професійно-кваліфікаційного рівня.

1.2.Сектор фінансового забезпечення є структурним підрозділом апарату Баришівської районної державної адміністрації.

1.3.Положення про сектор затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.4.Сектор у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується голові адміністрації, з питань державної служби - керівнику апарату.

1.5.Працівники сектору призначаються та звільняються з посад наказом керівника апарату адміністрації.

1.6.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про державний бюджет України» на відповідний рік, указами і розпорядженнями  Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Баришівської районної державної адміністрації, наказами керівника апарату адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини і фінансову діяльність районної державної адміністрації.

2. Основні завдання та функції сектору фінансового забезпечення апарату адміністрації

2.1. До основних завдань сектору входить:

-  ведення бухгалтерського обліку фінансової діяльності апарату адміністрації, відділів, архівного сектору та самостійних структурних підрозділів, які є юридичними особами з правом публічного доступу але не мають у штатній чисельності посади головного бухгалтера (чи особи, на яку покладається виконання обов’язків ведення бухгалтерського обліку), відповідно не мають окремих рахунків в органах Державної казначейської служби, не є розпорядниками коштів нижчого рівня по КПКВК 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області», не ведуть самостійного балансу (далі – структурних підрозділів);

-  складання місячної, квартальної та річної звітності;

-  відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

-  забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних (нематеріальних) і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

-  запобігання негативних явищ у фінансовій діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.2.  Сектор здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у бюджетних установах, які йому підпорядковані.

2.3. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань: - веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

-  складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бухгалтерську звітність, державну статистичну, зведену та іншу звітність у порядку встановленому законодавством і подає відповідно до встановлених термінів;

-  проводить, у визначені терміни, нарахування і виплату заробітної плати та відряджень працівникам апарату адміністрації та структурних підрозділів;

-  своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

-  здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

-  забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення фінансових операцій;

-  бере участь у проведенні інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Забезпечує своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризацій і відображення їх в обліку;

-  здійснює заходи щодо недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей за придбані матеріали, товари та спожиті послуги, стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, а також організовує та проводить роботу з її списання відповідно до чинного законодавства, в разі її виникнення;

-  забезпечує дотримання порядку своєчасного проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

-  забезпечує складання, підписання керівництвом адміністрації та подання на погодження у департамент фінансів облдержадміністрації та затвердження керівництвом облдержадміністрації кошторисів, помісячних планів асигнувань, штатних розписів і розрахунків до них по апарату адміністрації;

-  формує бюджетний запит по апарату та структурних підрозділах райдержадміністрації з метою складання проекту державного бюджету на наступний бюджетний рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2 наступні роки та подає його до департаменту фінансів облдержадміністрації;

-  формує бюджетний запит по програмах, фінансування яких здійснюється з місцевого бюджету (на підставі бюджетних запитів, складених відповідальними виконавцями, розпорядниками коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів), з метою складання проекту бюджету району на наступний бюджетний рік та проекту прогнозу бюджету на 2 наступні роки та подає його до фінансового органу райдержадміністрації;

-  виконує фінансові функції розпорядника другого рівня коштів державного бюджету за КПКВК 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області», а саме: формує єдину мережу розпорядників коштів нижчого рівня по державному бюджету та протягом року вносить зміни до неї; забезпечую доведення до розпорядників коштів нижчого рівня паспортів відповідних бюджетних програм, затверджених Київською облдержадміністрацією – головним розпорядником коштів; формує річний та помісячний розписи асигнувань загального фонду державного бюджету за КПКВК 7801010 в розрізі апарату та структурних підрозділів адміністрації; при надходженні коштів з державного бюджету по КПКВК 7801010 та інших державних програм, здійснює розподіл цих коштів на утримання апарату, структурних підрозділів адміністрації та інших розпорядників коштів нижчого рівня відповідно до затверджених кошторисів та помісячних планів асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків; приймає звітність від розпорядників бюджетних коштів про виконання державних бюджетних програм; формує зведені річну та квартальні звітності по адміністрації про виконання державного бюджету та подає до Головного управління Державної казначейської служби України в Баришівському районі Київської області та до Київської обласної державної адміністрації; складає та подає до Київської облдержадміністрації звіти про виконання паспортів бюджетних програм за КПКВК 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області» та іншими державними програмами розпорядника коштів другого рівня за звітний рік;

-  виконує функції головного розпорядника коштів районного бюджету відповідно до затверджених програм: формує єдину мережу розпорядників і одержувачів коштів районного бюджету та протягом року вносить зміни до неї; формує паспорти бюджетних програм за всіма програмами головного розпорядника коштів районного бюджету на поточний рік та подає на погодження та подальше затвердження їх до Сектору фінансів райдержадміністрації, складає звіти по паспортах бюджетних програм; здійснює розподіл коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на утримання розпорядників нижчого рівня відповідно до затверджених кошторисів та помісячних планів асигнувань; приймає звітність від установ та організацій про виконання місцевих (районних) бюджетних програм; формує зведені квартальні та річну звітності по адміністрації про виконання місцевих (районних) бюджетних програм та подає до Головного управління Державної казначейської служби України в Баришівському районі Київської області.

-  забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів;

-  сектор організовує належне дотримання технічного, санітарного, протипожежного стану адміністративного будинку райдержадміністрації, організовує заходи і контроль з охорони даного приміщення;

-   сектор вносить пропозиції керівнику апарату адміністрації та організовує роботи по проведенню поточного ремонту приміщень адмінбудинку, придбання інвентарю та відповідного їх фінансування;

-  сектор оформлює відповідні документи для придбання або передачі транспортних засобів та сприяє в організації роботи службового автотранспорту;

-  сектор за дорученням голови розробляє розпорядження та накази керівника апарату з питань, віднесених до його компетенції.

3. Організація роботи сектору

3.1. Сектор фінансового забезпечення апарату адміністрації очолює завідувач сектору фінансового забезпечення – головний бухгалтер. За відсутності завідувача сектору фінансового забезпечення, його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору фінансового забезпечення.

3.2. Завідувач та головний спеціаліст сектору призначається на посаду та звільняється наказом керівника державної служби - керівника апарату адміністрації.

3.3. Робота сектору планується на основі квартальних і місячних планів роботи, доручень голови та керівника апарату адміністрації з урахуванням завдань та функцій сектору.

3.4. Функціональні обов’язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату адміністрації за поданням завідувача сектору фінансового забезпечення.

4.  Права, обов’язки та відповідальність

4.1.  Сектор має право:

- встановлювати обґрунтовані вимоги щодо порядку оформлення і подання до сектору відповідними підрозділами апарату та структурними підрозділами адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

- вносити пропозиції голові адміністрації та керівнику апарату щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансової діяльності.

- вимагати від працівників дбайливого ставлення до майна адміністрації.

- подавати пропозиції голові адміністрації та керівнику апарату щодо створення належних умов для збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

- подавати пропозиції голові адміністрації та керівнику апарату з приводу визначення оптимальної структури сектору та чисельності її працівників.

4.2.  Завідувач сектора фінансового забезпечення – головний бухгалтер:

- здійснює керівництво діяльністю сектору, організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор, організовує раціональний розподіл посадових обов’язків між працівниками;

- погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

 

Керівник апарату  Т.О.Брилюк