Головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату

Головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату Баришівської районної державної адміністрації - Гуменюк Ольга Миколаївна

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань управління персоналом апарату

Баришівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату Баришівської районної державної адміністрації Київської області (далі – головний спеціаліст ) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах.

1.2. Головний спеціалістпризначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням керівника апарату райдержадміністрації і в своїй роботі підпорядкований керівнику апарату.

1.3. Призначення на посаду головного спеціаліставідділу здійснюється за результатами конкурсного відбору, передбаченого Законом України «Про державну службу».

1.4. Головний спеціаліст  повинен знати:

Конституцію України;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про державні нагороди»;

Кодекс законів про працю України;

укази і розпорядження Президента України з питань державної реформи, кадрової політики, державної служби та відзначення державними нагородами;

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України з питань державної реформи, кадрової політики, державної служби та відзначення урядовими нагородами;

накази, методичні рекомендації Національного агентства України з питань державної служби;

Положення про апарат Баришівської районної державної адміністрації;

Інструкцію з діловодства в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації;

практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників;

 постанову Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

Порядок введення, обліку та зберігання особових справ та трудових книжок;

організацію табельного обліку;

методи обліку руху кадрів;

порядок складання встановленої звітності;

основи організації праці та управління;

основи трудового законодавства;

систему оцінки персоналу;

Загальні правила поведінки державного службовця та правила ділового етикету;

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату Баришівської райдержадміністрації;

Правила та норми охорони праці і протипожежного захисту;

основні принципи роботи на комп’ютері та програмні засоби Word, Excel,

ЄКДС «Кадри»;

ділову мову та володіти державною мовою.

 

2. Основними завданнями головного спеціаліста є:

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

задоволення потреби в кваліфікаційних кадрах та їх ефективне використання;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безпосереднього навчання;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

 

3. Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в райдержадміністрації і разом з працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальними за вказаний напрямок роботи, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.

3.2. Забезпечує  здійснення заходів щодо:

 доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 захисту персональних даних персоналу.

3.3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.4. Вивчає разом з  іншими службами структурних підрозділів райдержадміністрації особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює  із загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах.

3.5. Здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та організовує проходження конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження при прийнятті та у зв’язку з проходженням державної служби.

3.6. Розглядає та вносить керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними службами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

3.7. Готує матеріали призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників (у разі їх наявності), підпорядкованих установ, а також планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі в райдержадміністрації, а також переведення до іншого структурного підрозділу райдержадміністрації, державного органу чи в іншу місцевість за його згодою.

3.8. Оформляє документи при прийнятті Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.

3.9. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.

3.10. Надає методичну та практичну допомогу в оформленні нагородних документів.

3.11. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.12. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

3.13. Проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.20. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату райдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, а також в підпорядкованих йому установах.

3.21. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організує регулярне навчання працівників апарату.

3.22. Разом з кадровими службами структурних підрозділів райдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

3.24. Розглядає пропозиції заяв, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

3.25. Здіснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників.

3.26. Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

4.  Має право:

4.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

4.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації, її структурних підрозділів та підпорядкованих їй установ документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій.

4.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в райдержадміністрації та її структурних підрозділах.

4.4. Вносити керівництву райдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

  5. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність за несвоєчасне та неякісне виконання посадових обов’язків та завдань, а також перевищення своїх повноважень, бездіяльність та невикористання наданих йому повноважень при виконанні ним своїх посадових обов’язків, порушення правил трудової та виконавської дисципліни, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмеження, пов’язаних з прийняттям на державну службу  та її проходженням, недотримання законодавства України з питань державної служби.