Спеціаліст мобілізаційної роботи

- Головний спеціаліст – Горбачова Раїса Григорівна

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціалістаз мобілізаційної та режимно-секретної роботи

апарату Баришівської районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи апаратуБаришівської районної державної адміністрації (далі – працівник) є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється керівником апарату Баришівської районної державної адміністрації відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про державну таємницю» за погодженням з органами Служби безпеки України.

При виконанні завдань та обов’язків працівник керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів Київської обласної та Баришівської районної державних адміністрацій, прийнятими в межах їх компетенції, цією посадовою інструкцією, а також іншими актами, які регламентують питання державної служби, діяльності в галузі мобілізаційної роботи, забезпечення охорони державної таємниці та режиму секретності.

Працівник підпорядковується безпосередньо голові Баришівської районної державної адміністрації, який організовує і контролює його діяльність, а з питань організації роботи апарату Баришівської районної державної адміністрації – керівнику апарату Баришівської районної державної адміністрації.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Основним завданням працівника є організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення режиму секретності і контроль за їх здійсненням на території Баришівського району.

Працівник відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь у регулюванні мобілізаційної підготовки, мобілізації та забезпечення режиму таємності;

- організовує виконання Баришівськоюрайонною державною адміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та режиму таємності;

- розробляє та подає голові Баришівської районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та режиму таємності;

- організовує інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та режиму таємності;

- організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення території Баришівського району на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

- бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

- організовує роботу з визначення потреб (обсягів) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

- подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

- бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

- вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

- подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

- подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

- здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

- подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

- контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування території Баришівського району в умовах особливого періоду;

- організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

- організовує роботу з бронювання військовозобов'язаних та веде контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

- забезпечує подання Баришівською районною державною адміністрацією інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

- готує і доводить іншим структурним підрозділам Баришівської районної державної адміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- розробляє та реалізує заходи, що забезпечують охорону державної таємниці, забезпечує запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею;

- проводить інструктажі та здійснює профілактичні заходи щодо осіб, допущених до робіт, документів, що містять державну таємницю, приймає участь у перевірці знання ними керівних документів щодо вимог режиму секретності;

- розробляє перспективні та поточні плани заходів щодо вирішення окремих питань забезпечення режиму секретності;

- контролює виконання заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності під час знищення виробів, що містять державну таємницю, та під час оформлення документації на них;

- веде секретне діловодство;

- здійснює контроль за станом секретності.;

- контролює захист інформації, що становить державну таємницю, у процесі її формування, пересилання, приймання, перетворення, відображення в автоматизованих системах та засобах ПЕОТ;

- бере участь у розробці розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю, а також переліків посадових осіб, які мають право надавати носіям інформації гриф секретності;

- на підставі обґрунтованих пропозицій підрозділів формує номенклатуру посад працівників, що підлягають оформленню на допуск до інформації «таємно», оформляє за участю кадрових органів документи на допуск працівників до цієї інформації;

- контролює дотримання порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, перевіряє відповідність форми їх допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей;

- забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

- готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки:

- готує щорічний звіт про стан режиму секретності.

ІІІ. ПРАВА

Права працівника гарантовані та захищені Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну таємницю», «Про відпустки», постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», колективним договором між Баришівською районною державною адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Баришівської районної державної адміністрації, а також іншими нормативно-правовими актами.

В установленому законодавством порядку представляє інтереси Баришівської районної державної адміністрації.

Працівник для виконання покладених на нього завдань та обов’язків має право:

- одержувати від інших структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати в установленому порядку науковців, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами Баришівської районної державної адміністрації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

- подавати голові Баришівської районної державної адміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

- не виконувати накази, доручення та розпорядження керівництва Баришівської районної державної адміністрації, які носять противоправний або злочинний характер, а також які не пов’язані з виконанням завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України:

- за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця або обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

- за порушення вимог законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про державну таємницю»,  та інших актів, які регламентують питання державної служби і діяльності в галузі мобілізаційної роботи.

V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Працівник повинен знати:

- Конституцію України;

- законодавство України у сфері державного управління, зокрема: закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти;

- законодавство України з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- положення законодавства України про державну таємницю;

- порядок роботи з матеріальними носіями інформації з грифами «Таємно» та «Для службового користування», їх приймання, відправлення, попередній та інвентарний облік, розмноження і знищення;

- вимоги щодо застосування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

- порядок і методику проведення службового розслідування за фактами порушення законодавства про державну таємницю;

- порядок управління і організації діловодства та архіву;

- порядок обліку, зберігання та використання печаток;

- комп’ютерну техніку та програмне забезпечення;

- державну мову.

VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Працівник повинен мати вищу освіту, стаж роботи на державній службі не менше 1 року, досвід роботи у сфері мобілізаційної підготовки, а також відповідний допуск до державної таємниці.

Працівник повинен вміти:

використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення;

організовувати та планувати роботу;

визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення;

вести переговори, обґрунтовувати свої позиції;

організовувати діловодство та архівну справу.

VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

У своїй діяльності працівник взаємодіє з органами Служби безпеки України, секторами мобілізаційної роботи та режимно-таємної роботи апарату Київської державної адміністрації, Баришівським районним військовим комісаріатом, структурними підрозділами Баришівської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами установами та організаціями Баришівського району.