Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1.Положення про Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації (далі – Центр) встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію Центру, порядок взаємодії адміністраторів із суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.2.Центр – це структурний підрозділ Баришівської районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.3.Центр підпорядкований голові Баришівської районної державної адміністрації (надалі – адміністрація). Голова адміністрації визначає свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу Центру.

1.4.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу приймається головою адміністрації.

1.5.Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови адміністрації, цим Положенням, іншими нормативними актами.

1.6.Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

2. Мета і завдання Центру

2.1.Метою роботи Центру є надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень.

2.2.Основними завданнями Центру є:

2.2.1.Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;

2.2.2.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.2.3.Забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

3. Структура та організаційне забезпечення Центру

3.1. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

3.2. Організаційне забезпечення Центру здійснює його керівник - начальник Центру надання адміністративних послуг адміністрації.

3.3. Начальник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 3.3.1. Здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

3.3.2. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3.3.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

3.3.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

3.3.5. Сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції керівництву адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

3.3.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

3.3.7. Може здійснювати функції адміністратора;

3.3.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

3.4. На час відсутності начальника Центру виконання його обов'язків покладається на одного із адміністраторів Центру розпорядженням голови адміністрації.

3.5. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою адміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою адміністрації.

3.6. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3.7. Основними завданнями адміністратора є:

 3.7.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 3.7.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3.7.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 3.7.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 3.7.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 3.7.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 3.8. Адміністратор має право:

 3.8.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 3.8.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 3.8.3. Інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 3.8.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 3.8.5. Порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

3.9. У Центрі за рішенням голови адміністрації може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень адміністрації.

3.10. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб'єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб'єкта звернення.

3.11. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Баришівського району Київської області за рішенням голови адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого переліку.

3.12. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням голови адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

3.13. Організація роботи Центру здійснюється відповідно до Регламенту, що затверджується головою адміністрації в установленому законом порядку.

3.14. Діловодство Центру ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.

3.15. Місцезнаходження Центру: 07500, Київська область, смт Баришівка, площа Леніна, 1.

3.16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

3.17. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

 

Перший заступник   голови адміністрації         Д.М. Загуменний