Положення про управління агропромислового розвитку

1). бере участь у здійсненні заходів щодо врегулювання земельних і майнових відносин в агропромисловому комплексі;

2). проводить економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

3). здійснює оперативний моніторинг, аналізує та прогнозує тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва і вносить відповідні пропозиції керівництву районної та обласної держаних адміністрацій;

4). створює належні передумови для діяльності агропромислово-фінансових об'єднань, вертикально інтегрованих структур в АПК, обслуговуючих і кредитних кооперативів та професійних і міжпрофесійних організацій з відповідними повноваженнями;

5). бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо організації безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на екологічно забруднених землях, сприяє вирощуванню екологічно чистої сільськогосподарської продукції, виробництву якісних продуктів харчування;

6). координує роботу щодо збалансування потреб і надходження засобів захисту рослин, а також хімічних добрив та регуляторів росту рослин;

7). надає методичну допомогу з організації та додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

8). організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

9).сприяє оптимізації територіального розміщення агропромислового виробництва;

10). організовує роботу, пов'язану з комплексним розвитком сільських територій, включаючи здійснення заходів щодо будівництва об'єктів соціально-культурного, житлового, оздоровчого призначення;

11). координує роботу дорадчих служб району та сприяє запровадженню в системі дорадництва принципів та методології формування економічно ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, залученню сільського населення до активної діяльності та підприємництва;

12). надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям галузі з економічних питань, правового обслуговування, організації виробництва сільськогосподарської продукції та маркетингу;

13). готує пропозиції до проектів програм економічного та соціального розвитку відповідної території і проектів місцевого бюджету;

14). складає місцеві баланси використання сільськогосподарської продукції, забезпечення матеріально-технічними та енергетичними ресурсами в галузях агропромислового виробництва;

15).забезпечує у межах своєї компетенції розвиток використання біопалива, інших альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

16). сприяє організації виробництва сировини та продукції дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

17). забезпечує перехід на нові стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства;

18). забезпечує державну підтримку та сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації сільгосптоваровиробників до загострення конкуренції на внутрішньому ринку, розвитку підприємництва у сільській місцевості, фермерських господарств, особистих селянських господарств;

19). проводить аналіз, моніторинг і прогнозування місцевих агропродовольчих ринків та ефективності державної регуляторної політики щодо їх стабілізації;

20). проводить моніторинг цін на основні види сільськогосподарської продукції;

21). здійснює інформаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств з питань кон'юнктури цін на ринках;

22).сприяє діяльності підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва, пов'язаній з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників, бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

23). координує племінну та селекційну роботу сільськогосподарських підприємств усіх форм власності;

24). сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності сортовим насінням, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин, пально-мастильними матеріалами, технікою та іншими матеріально-технічними ресурсами;

25). організовує розроблення та освоєння високо конкурентних систем ведення землеробства, тваринництва, кормовиробництва із застосуванням енергозберігаючих технологій;

26). приймає участь у розробці пропозицій з питань раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, підвищення родючості ґрунтів, бере участь в організації роботи, пов'язаної з моніторингом земель сільськогосподарського призначення, визначенні основних напрямів організації раціонального використання та охорони земель;

27). подає пропозиції відповідним радам щодо виведення в установленому порядку із сільськогосподарського обігу земель, на яких неможливе одержання екологічно чистої продукції;

28) приймає участь у пропаганді досягнень аграрного сектору району;

29) сприяє впровадженню інформатизації в діяльність підприємств та організацій агропромислового комплексу регіону;

30). здійснює аналіз, оцінку стану умов та безпеки праці, травматизму, професійної захворюваності, аварійності та пожеж;

31)..виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.