Відділ державної реєстрації

Підпорядкованість: Головне територіальне управління юстиції в Київській області

Поштова адреса: Київська обл., смт. Баришівка, пл. Миру,1

Начальник відділу: Гарбуз Олена Василівна

Державний реєстратор нерухомого майна: -

Державний реєстратор  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців: Зінченко Юлія Миколаївна

Тел.. 050-532-04-97

 

Графік

прийому громадян щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

  відділудержавної реєстрації

Баришівської районної державної адміністрації

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Години прийому

8-30 –

16-30

8-30 –

16-30

8-30 –

16-30

8-30 –

16-30

Архівний день

 

 

Тимчасовий графік

прийому громадян з питань державної реєстрації прав

на нерухоме майно та їх обтяжень відділудержавної реєстрації

Баришівської районної державної адміністрації

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Години прийому

8-30 –

12-00

8-30 –

12-00

8-30 –

12-00

8-30 –

12-00

Архівний день

 

 

Перерва на обід 12,00-12,45 год.

1. Загальні положення відділу

1.1. Відділ державної реєстрації Баришівської районної державної адміністрації (далі – Відділ реєстрації) утворюється головою Баришівської районної державної адміністрації та входить до її складу.

1.2. Відділ реєстрації підпорядкований голові Баришівської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

1.3. Відділ реєстраціїу своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Баришівської районної державної адміністрації, а такожцим Положенням.

1.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

1.5.  Начальник відділу та державні реєстратори мають гербові печатки з відповідним порядковим номером.

2.  Основні завдання та функції

 

2.1. Забезпечує відповідно до Закону України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

2.1.1. проведення державної реєстрації прав;

2.1.2.. ведення Державного реєстру прав;

2.1.3. взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

2.1.4. формування та ведення реєстраційних справ.

2.2. Забезпечує відповідно до  Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

2.2.1. прийом документів, поданих для державної реєстрації;

2.2.2. державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій;

2.2.3. ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;

2.2.4. ведення реєстраційних справ.

2.3. Відділ реєстрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі функції:

2.3.1.  організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2.3.2.забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2.3.3. надає адміністративні послуги;

2.3.4. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

2.3.5. готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

2.3.6. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.3.7. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

2.3.8.надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

2.3.9.організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.3.10.забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.3.11 .забезпечує захист персональних даних;

2.3.12. здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

3. Права відділу

3.1. Відділ реєстраціїдля здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

3.1.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3.2.3.під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3.2.4.вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

3.2.5.скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

4. Начальник відділу

4.1.    Відділ реєстрації складається з начальника відділу та державних реєстраторів.

4.2. Відділ реєстраціїочолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Баришівської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

4.3.   Начальник Відділу реєстрації:

4.3.1. здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

4.3. 2.подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про структурний підрозділ;

4.3.3.звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ реєстраціїзавдань та затверджених планів роботи;

4.3.4. розподіляє обов'язки між працівниками відділу, координує діяльність державних реєстраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними службових обов’язків;

4.3.5. вживає  заходів   до  удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

4.3.6. забезпечує дотримання  працівниками  відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.3.7. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність державних реєстраторів.;

 4.3.8. Здійснює функції державного реєстратора;

4.3.9.державний реєстратор має свою печатку, зразок та опис печатки державного реєстратора встановлює Міністерство юстиції України;

6.8. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

5.1. Відділ реєстрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Відповідальність

6.1. Державні реєстратори за порушення законодавства несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

6.2. Шкода, завдана державними реєстраторами  під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.