Розпорядження Ради регіонального розвитку Баришівського району

БАРИШІВСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА    АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

11.12.2018 року                                                                                            № 581

Про створення Ради регіонального розвитку Баришівського району

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України №224/2015 від 21 квітня 2015 року, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації № 644 від 21 листопада 2018 року «Про затвердження складу ради регіонального розвитку Київської області»:

1. Затвердити Положення про Раду регіонального розвитку Баришівського району згідно додатку 1.

2. Затвердити склад Ради регіонального розвитку Баришівського району згідно додатку 2.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації О.А.Левченко

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Баришівської районної

державної адміністрації

від 11.12.2018 № 581

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду регіонального розвитку Баришівського району

1. Рада регіонального  розвитку  Баришівського району  (далі  -  Рада)  є консультативно - дорадчим органом при Баришівській районній державній адміністрації.

2. Рада  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  та Законами
України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими
актами законодавства, розпорядженнями обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та  цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

2) вироблення   узгодженої   позиції   щодо   соціально-економічного
розвитку району,  механізмів подолання диспропорцій розвитку територій району,    ефективного    використання    економічного    потенціалу району, підвищення його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

3) підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів проведення  адміністративно - територіальної  реформи,   формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

4) напрацювання оптимальних шляхів подальшого розвитку політичного і економічного дієздатного місцевого самоврядування;

5) підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів
щодо    впровадження    європейських   демократичних   стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування, а також забезпечення взаємної відповідальності за комплексний розвиток території району;

6) сприяння   врахуванню   інтересів   району   у   проектах   програм економічного,    науково-технічного,    соціального,    національно-культурного розвитку та охорони довкілля;

7) вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального   розвитку   та   здійснення   заходів   щодо   його   практичної реалізації;

8) надання пропозицій до законопроектів з питань регіонального
розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

4. Рада для  виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого   самоврядування,   громадських   об'єднань,   підприємств, установ, організацій необхідної інформації, документів і матеріалів;

2) запрошувати   на   свої   засідання   керівників   органів   місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій,  експертів;

3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників    місцевих    органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

4) створювати   тимчасові  робочі   групи,   інші   робочі   органи   для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками),  координувати  та  коригувати  роботу  створених  тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

5)  організовувати проведення конференцій, семінарів, круглих столів, нарад, а також інших заходів з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з органами місцевого самоврядування.

6. Рада утворюється у складі голови, заступників голови до відання яких віднесені питання регіональної політики, секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Головою Ради є голова Баришівської районної державної адміністрації.

Секретарем Ради є один із керівників структурного підрозділу районної державної адміністрації, до компетенції якого належать питання регіональної політики.

7. Голова   Ради   здійснює  загальне   керівництво   діяльністю  Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

8.  Секретар Ради:

1) скликає за дорученням голови Ради, або заступника голови Ради засідання Ради;

2)  забезпечує    організацію   діяльності   Ради, підготовку  питань порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів Ради, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, а також ведення протоколів засідань Ради;

3)  представляє  Раду у відносинах із органами місцевого самоврядування,  громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

4)  виконує за дорученням голови Ради інші завдання.

9.  Персональний    склад    Ради    затверджується    розпорядженням голови районної державної  адміністрації.  До  складу  ради  входять  представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого   самоврядування, голови постійних комісій Баришівської районної ради.

10. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

11. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Ради.

12.  Рішення   Ради   приймаються   більшістю   голосів   присутніх   на засіданні членів  Ради   шляхом   відкритого   голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головою Ради або заступником, що головує на засіданні та секретарем Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

13. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на веб-сайті районної державної адміністрації.

14. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Керівник апарату адміністрації Т.О. Брилюк                                           

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Баришівської районної

державної адміністрації

від 11.12.2018 № 581

СКЛАД

Ради регіонального розвитку Баришівського району

 

Левченко Олег      – голова адміністрації, голова Ради;

Анатолійович       

Гордієнко Віталій – перший заступник голови адміністрації, заступник

Миколайович         голови Ради;

Гуменюк Володимир – голова Баришівської районної ради, заступник

Антонович                     голови Ради;

Яценко Валентина – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

Михайлівна             адміністрації, секретар Ради.

Члени Ради

Бабич Людмила    – начальник відділу культури адміністрації;

Миколаївна

Богдан Сергій        – заступник голови Баришівської районної ради;

Іванович

Бойко Павло          – голова Подільської сільської ради (за згодою);

Михайлович

Бойчук Валентина – голова Сезенківської сільської ради (за згодою);

Петрівна

Бондар Володимир – голова Лук'янівської сільської ради (за згодою);

Іванович

Брилюк Тетяна        – керівник апарату Баришівської адміністрації;

Олексіївна

Буняк Галина    – Головний лікар  КНП "Баришівська ЦРЛ", голова постійної

Миколаївна            комісії Баришівської районної ради з питань охорони

                                  здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального

                                 захисту населення (за згодою);

Вареніченко Олександр – голова Баришівської селищної ради (за згодою);

Павлович

Василяка Галина   – начальник управління агропромислового розвитку

Петрівна                  адміністрації;

Галушко Василь    – голова Гостролуцької сільської ради (за згодою);

Андрійович

Голіяд Наталія       – завідувач архівним сектором адміністрації;

Григорівна

Дудка Леся             – начальник відділу організаційної роботи та внутнішньої

Василівна               політики апарату адміністрації;

Зозуля Валентина – голова постійної комісії Баришівської районної ради

Олександрівна      з питань регламенту, депутатської діяльності і етики,

                                 адміністративно-територіального устрою, взаємодії з

                                 органами місцевого самоврядування та засобами масової

                                 інформації (за згодою);

Івченко Євген         – начальник відділу в Баришівському районі головного

Петрович                 Управління Держгеокадастру в Київській області (за  

                                  згодою);

Ігнатенко Ганна    – начальник служби у справах дітей та сім'ї адміністрації;

Іванівна

Ільченко Олександр – голова постійної комісії Баришівської районної

Іванович                     ради з питань агропромислового розвитку,

                                    регулювання земельних ресурсів та відносин,

                                    охорони довкілля та благоустрою неселених пунктів

                                    (за згодою);

Казімірова Людмила – голова Бзівської сільської ради;

Іллівна

Кочерга Микола     – голова Семенівської сільської ради (за згодою);

Миколайович

Коцюрбій Володимир – начальник управління освіти, молоді та спорту

Вікторович                    адміністрації;

Кубрак Неоніла       – голова Селичівської сільської ради (за згодою);

Петрівна

Лисенко Роман        – начальник відділу цивільного захисту та житлово-

Юрійович                 комунального господарства адміністрації;

Лук’яненко Мар’яна  – депутат Київської обласної ради;

Анатоліївна

Макаренко Лариса     – голова Волошинівської сільської ради (за згодою);

Вікторівна

Маренич Федір         – заступник голови адміністрації, заступник

Васильович                голови Ради;

Маценко Людмила   – начальник управління соціального захисту населення

Володимирівна          адміністрації;

Мойсієнко Таміла    – начальник управління фінансів адміністрації;

Борисівна

Мосінзова Іванна     – начальник юридичного відділу апарату

Олександрівна          адміністрації;

Науменко Віктор      – голова Коржівської  сільської ради (за згодою);

Іванович

Павлуш Юрій           – голова Веселинівської сільської ради (за згодою);

Петрович

Прядко Ольга          – в.о. голови Селищанської сільської ради (за згодою);

Миколаївна

Рибалко Наталія      – начальник відділу молоді та спорту управління

Олександрівна         освіти молоді та спорту адміністрації;

Рихлик Тетяна         – голова Перемозької сільської ради (за згодою);

Миколаївна

Ромась Віталій          – голова Дернівської сільської ради (за згодою);

Миколайович

Рошко Василь         – голова Лукашівської сільської ради (за згодою);

Михайлович

Семененко Андрій – голова Корніївської сільської ради (за згодою);

Вікторович

Сташук Наталія      – в.о. голови Морозівської сільської ради (за згодою);

Іванівна

Сторчак Анатолій   – начальник відділу містобудування та архітектури

Іванович                   адміністрації;

Фіров Василь          – головний лікар КНП «Центр ПМСД» Баришівського

Федорович              району

Холявко Микола    – голова Яблунівської сільської ради (за згодою);

Петрович

Чорна Марія            – голова Рудницької сільської ради (за згодою);

Іванівна

Шевчук Анна         – голова постійної комісії Баришівської районної

Олександрівна     ради з питань соціально-економічного, інвестиційного,

                                культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін (за згодою);

Шило Наталія         – головний спеціаліст з оборонної роботи та взаємодії

Віталіївна                з правоохоронними органами апарату адміністрації;

Шостак Василь      – голова Масківецької сільської ради (за згодою);

Михайлович

Шуляк Юрій           – голова постійної комісії Баришівської районної

Григорович             ради з питань законності і правопорядку, комунальної

                                 власності, транспорту та зв’язку;

Щербина Олена     – в.о. голови Паришківської сільської ради (за згодою).

Федорівна

 

Керівник апарату адміністрації  Т.О. Брилюк