Документи

Оприлюднено 03.03.2014

ПРОЕКТ

БАРИШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від №

Про затвердження Положення та Регламенту

Центру надання адміністративних послуг

Баришівської районної державної адміністрації

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження виконуючого обов`язки голови районної державної адміністрації від 11.09.2013 №343 «Про утворення та організацію роботи центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації» та керуючись ст.6 та ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації (додається).

Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації (додається).

Визнати такими, що втратили чинність п.2, п.8 розпорядження виконуючого обов`язки голови районної державної адміністрації від 11.09.2013 №343 «Про утворення та організацію роботи центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації».

Відповідальній особі за доступ до публічної інформації районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення розпорядження на офіційному сайті районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації А.М.Семененка.

Розпорядження набуває чинності з моменту оприлюднення.

Голова адміністрації О.В.Бурий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Баришівської районної

державної адміністрації

від _________ № _____

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації (далі – Центр) встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію Центру, порядок взаємодії адміністраторів із суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.2.Центр – це структурний підрозділ Баришівської районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.3. Центр підпорядкований голові Баришівської районної державної адміністрації (надалі – адміністрація). Голова адміністрації визначає свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу Центру.

1.4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу приймається головою адміністрації.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови адміністрації, цим Положенням та Регламентом Центру, іншими нормативними актами.

1.6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Мета і завдання Центру

2.1. Діяльність Центру здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2. орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

2.1.5. організаційної єдності - взаємодія адміністраторів Центру з суб'єктами надання адміністративних послуг, державних адміністраторів з дозвільними органами;

2.2. Метою роботи Центру є надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень.

2.3. Основними завданнями Центру є:

2.3.1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;

2.3.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.3.3. забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

3. Повноваження Центру

3.1. У межах своєї компетенції Центр:

3.1.1. надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

3.1.2. приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг;

3.1.3. видає суб'єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), оформлені суб'єктами надання адміністративних послуг;

3.1.4. забезпечує взаємодію із суб'єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

3.1.5. здійснює облік виданих адміністративних актів;

3.1.6. інформує керівництво адміністрації про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;

3.1.7. готує пропозиції суб'єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

3.1.8. вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України;

3.1.9. отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на Центр;

3.1.10. інформує суб'єктів звернень про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення;

3.1.11. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у Центрі та готує справи для передачі до архівного відділу.

3.2. Центр має право:

3.2.1. отримувати від суб'єктів надання послуг інформацію, пов'язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;

3.2.2. відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - шляхом письмового повідомлення суб'єкта звернення);

3.2.3. інформувати керівників суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

4. Структура та організаційне забезпечення Центру

4.1. Організаційне забезпечення Центру здійснює його керівник - начальник Центру надання адміністративних послуг адміністрації.

4.2. Начальник Центру:

4.2.1. здійснює загальне керівництво роботою Центру, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів Центру з суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг;

4.2.2. здійснює моніторинг діяльності Центру, проводить аналіз кількості звернень від суб'єктів звернень, вхідних та вихідних документів, у тому числі дозвільного характеру;

4.2.3. забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

4.2.4. забезпечує співпрацю Центру з уповноваженими органами з питань дозвільної системи;

4.2.5. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів Центру;

4.2.6. вносить пропозиції щодо вдосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

4.2.7. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва адміністрації з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг Центром та функціонування Центру;

4.2.8. може виконувати функції адміністратора Центру.

4.3. Начальник Центру приймається і звільняється з посади головою адміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4. На час відсутності начальника Центру виконання його обов'язків покладається на одного із адміністраторів Центру розпорядженням голови адміністрації.

4.5. До складу Центру входять:

- дозвільний центр – утворений та діє відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 28 від 12.01.2012 «Про затвердження

Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання»;

- сектор по наданню адміністративних послуг.

4.6. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою адміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою адміністрації.

4.7. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

4.8. Посадові інструкції та положення про внутрішні структурні підрозділи затверджуються головою адміністрації.

4.9. У Центрі за рішенням голови адміністрації може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень адміністрації.

4.10. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб'єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб'єкта звернення.

4.11. Графік роботи, штатний розпис та кошторис на утримання Центру затверджує голова адміністрації. Працівники Центру у разі необхідності розробляють графік змінності з дотриманням вимог ст. 50 Кодексу законів про працю України щодо норми тривалості робочого часу.

4.12. Організація роботи Центру здійснюється відповідно до Регламенту, що затверджується головою адміністрації в установленому законом порядку.

4.13. Діловодство Центру ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.

4.14. Адміністрація створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Центру, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки.

4.15. Місцезнаходження Центру: 07500, Київська область, смт Баришівка, площа Леніна, 1.

5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру

5.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів адміністрації.

6. Заключні положення

6.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

Перший заступник

голови адміністрації А.М. Семененко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Баришівської районної

державної адміністрації

від _________ № _____

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації (далі – Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр).

1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України з врахуванням Регламенту роботи виконавчих органів Баришівської районної державної адміністрації (далі - адміністрація), який визначає засади діяльності та взаємодії Центру з суб`єктами звернень та суб`єктами надання адміністративних послуг на території Баришівського району (далі - адміністративні послуги).

1.3. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється за розпорядженням голови адміністрації.

1.4. Центр у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр, Регламентом Центру та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

1.5. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

1.6. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

1.6.1. верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

1.6.2. рівності перед законом;

1.6.3. відкритості та прозорості;

1.6.4. доступності інформації про надання адміністративних послуг;

1.6.5. оперативності та своєчасності;

1.6.6. захищеності персональних даних;

1.6.7. раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

1.6.8. неупередженості та справедливості;

1.6.9. доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

2.1. Центр знаходиться в центральній частині смт Баришівка. На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

2.2. Вхід до Центру повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

2.3. Графік роботи Центру як структурного підрозділу адміністрації затверджується розпорядженням голови адміністрації відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

2.4. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернень працівниками Центру. Суб’єкти звернень мають безперешкодний доступ до цієї частини.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому або другому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

2.5. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернень з питань роботи Центру.

2.6. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернень з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернень необхідних документів.

2.7. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

2.8. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернень повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

2.9. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернень і роботи адміністраторів Центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 кв. метрів.

2.10. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщується інформація, зокрема, про:

2.10.1. найменування Центру, його місцезнаходження, номери довідкових телефонів, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

2.10.2. графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

2.10.3. перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та відповідні інформаційні картки;

2.10.4. строки надання адміністративних послуг;

2.10.5. бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

2.10.6. банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

2.10.7. супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру.

2.10.8. прізвище, ім’я, по батькові начальника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

2.10.9. користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

2.10.10. користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

2.10.11. Положення Центру;

2.10.12. Регламент Центру.

2.11. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернень та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.12. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах–накопичувачах або стелажах у вільному доступі, та/або видаються працівниками Центру суб’єкту звернення.

2.13. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, за можливості здійснюється розміщення інформаційних терміналів з голосовою та відеоінформацією, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.14. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1. Голова адміністрації, а також начальник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це голову адміністрації, а також начальника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

4. Робота інформаційного підрозділу Центру

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернень у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернень у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ. До складу інформаційного підрозділу входять адміністратори Центру.

4.2. Інформаційний підрозділ Центру також:

4.2.1. інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

4.2.2. консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

4.2.3. надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернень.

4.3. Центр підтримує роботу веб-сайту (або окремої веб-сторінки на сайті адміністрації), де розміщується інформація, зазначена у п. 2.10 Регламенту, а також інформація про місце розташування Центру та про громадський транспорт, яким можна дістатися до Центру, шляхом постійної актуалізації розміщеної інформації.

4.5. Інформація, яка розміщується у Центрі та на веб-сайті Центру, повинна бути актуальною, повною, а також зручною для пошуку.

4.6. Суб’єктам звернень, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

5. Керування чергою в Центрі

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою терміналу в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті Центру. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені начальником Центру години.

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

6.1. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної

послуги, яка надається через Центр, та передача вихідного пакету документів суб`єкту звернення здійснюється виключно в Центрі.

6.2. Видача документів дозвільного характеру в Центрі здійснюється в порядку, визначеному законодавством, з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його/її повноваження.

6.5. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповненні бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення допустив неточності або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу в їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.7. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів (додаток 1) у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у Центрі електронного документообігу – в електронній формі.

6.9. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою), а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та/або електронній формі.

6.10. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації у паперовій та/або електронній формі (додаток 2). Після внесення даних, справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

6.11. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

6.12. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор, за вибором суб’єкта звернення, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

6.13. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також, негайно, повідомляється телефоном.

6.14. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

6.15. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

6.16. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

6.17. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі (додаток 3), крім випадків коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративних послуг. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг, та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор, не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів, зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставки працівником Центру або в інший спосіб.

7.3. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє паралельне опрацювання справи двома і більше виконавцями, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

7.4. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

7.5. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

7.6. Контроль за дотриманням виконавцем терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням начальника Центру.

7.7. Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту порушення щодо розгляду справи адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це начальника Центру.

7.8. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через Центр.

8. Передача вихідного пакета документів суб’єкту звернення

8.1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до Центру, про що зазначається у листі-проходженні справи.

8.2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі.

8.3. Адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вихідного пакету документів, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений ним спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

8.4. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

8.5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

8.6. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.7. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і начальник Центру.

8.8. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив Центр, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Перший заступник

голови адміністрації А.М. Семененко

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти звернень змушені неодноразово звертатися до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними державними службовцями та очікувати на результат надання адміністративної послуги невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень з різних причин. Все це створює незручності для суб’єктів звернень та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Прийняття розпорядження «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації» (далі – розпорядження) дасть змогу розв’язати ряд проблем та недоліків об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для отримання адміністративних послуг.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основним завданням проекту розпорядження є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Метою прийняття розпорядження є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг у Баришівському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр). Затвердження Положення та Регламенту роботи Центру дасть можливість врегулювати наступні питання:

1) запровадити сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищити якість їх надання;

2) забезпечити отримання послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки;

3) організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк, в комфортних умовах та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктами звернень;

4) спростити процедури отримання адміністративних послуг;

5) забезпечити вільний доступ суб’єктам звернень до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;

6) удосконалити взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, їх посадових осіб у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності»;

7) мінімізувати корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перша альтернатива. Збереження існуючого стану: особи звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Така альтернатива не відповідає Закону України „Про адміністративні послуги“, тому від неї необхідно відмовитись.

Друга альтернатива. Надання адміністративних послуг через Центр: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо в Центр, створення якого передбачає чіткий порядок організації роботи та взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових осіб, задіяних у забезпеченні надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України „Про адміністративні послуги“.

Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- рівність перед законом;

- доступність інформації про надання адміністративних послуг;

- неупередженість та справедливість;

- доступність та зручність для суб’єктів звернення;

- відкритість та прозорість;

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

4. Механізми та заходи розв’язання проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження Положення та Регламенту Центру, яким передбачено створення доступних і зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Запровадження державного регулювання та реалізація проекту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку надання адміністративних послуг.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акта Центром будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законами України „Про адміністративні послуги“, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг“ та від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 05.03.2013 № 82 «Про організацію виконання в області Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядженнями голови Баришівської районної державної адміністрації від 09.09.2013 № 328 «Про організацію виконання в Баришівському районі Закону України «Про адміністративні послуги», від 11.09.2013 № 343 „Про утворення та організацію роботи Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації“.

Прийняття проекту розпорядження сприятиме реалізації основних принципів державної політики в сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернення при наданні адміністративних послуг.

Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення цього проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Вигоди

Витрати

Органи влади

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в органах влади;

- мінімізація корупційної складової завдяки відсутності прямого спілкування суб’єктів надання адміністративних послуг із суб’єктами звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади

На утримання Центру

Суб’єкти звернення

- доступність та зручність (місце розташування, транспортне сполучення, режим роботи Центру);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- раціональна мінімізація часу суб’єктів звернень відносно процедурних дій у кожному окремому структурному підрозділі, що надають адміністративні послуги;

- наявність та доступність інформації з надання адміністративних послуг, а також про хід та результати розгляду звернень

Додаткові витрати не очікуються

7. Термін дії акта.

Проект регуляторного акта – розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Баришівської державної районної адміністрації» - є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогоднішній день неможливо. Тому, дія розпорядження є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст акта або на його цілі.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

В результаті впровадження регуляторного акта будуть вивчатися такі показники результативності:

- кількість адміністративних органів, які надають адміністративні послуги за посередництвом Центру;

- кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр;

- середній термін розгляду звернення;

- рівень поінформованості суб’єктів звернень із проектом розпорядження;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг;

- кількість звернень суб’єктів за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр;

На виконання регуляторного акта коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.

Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акта до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено до дня набрання ним чинності за соціологічним методом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом, шляхом аналізу якісних і кількісних показників, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації.

Обрано статистичний метод проведення для відстеження результативності регуляторного акта. Будуть використовуватись статистичні та соціологічні дані, отримані методом анкетування.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Перший заступник

голови адміністрації А.М. Семененко