Проекти нормативно-правових актів для громадського обговорення

                                                                                                                          ПРОЕКТ

БАРИШІВСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р О З  П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

______________                                                                                        № ________

 

смт Баришівка

Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних послуг адміністрації та до

Регламенту Центру надання адміністративних послуг адміністрації

 

Відповідно до ч. 10 ст. 12  Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 31 серпня 2016 року № 565, постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 652 «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», ст.6 та ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою належної організації роботи Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації:

1. Внести до Положення про Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації  (додаток 1 до  розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації від 02.07.2014 № 218, зареєстровано в Баришівському районному управлінні юстиції 04.07.2014 за №01/122) такі зміни:

1) пункт 3.1. виключити;

2) пункт 3.7. доповнити підпунктами 3.7.7 і 3.7.8 такого змісту:

«3.7.7. Складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

3.7.8.  Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень»;

3) пункт 3.9. викласти у такій редакції:

«3.9. У центрі за рішенням голови адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо)»;

4) пункт 3.11. викласти у такій редакції:

«3.11. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень за рішенням голови адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру та віддалені місця для роботи адміністраторів Центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого переліку»;

5) пункт 3.12. викласти у такій редакції:

«3.12. Графік роботи Центру, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів  (в разі їх утворення) затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги»;

6) у пункті 3.15 слова «площа Леніна, 1» замінити словами «площа Миру, буд. 1».

2. Внести до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації (додаток 2 до  розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації від 02.07.2014 № 218, зареєстровано в Баришівському районному управлінні юстиції 04.07.2014 за №01/122) такі зміни:

1) пункт 2.3 викласти у такій редакції:

«2.3. Графік роботи Центру, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів  (в разі їх утворення) затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги»;

2) пункт  2.6  доповнити абзацом такого змісту:

«Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці»;

3) пункт 2.14 викласти у такій редакції:

«2.14. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій»;

4) пункт 6.1 викласти у такій редакції:

«6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів (в разі їх утворення).

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом»;

5) у пункті 8.8 слова «результат надання адміністративної послуги» виключити.

3. Відповідальній особі за доступ до публічної інформації Баришівської районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення розпорядження на офіційному сайті Баришівської районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

5. Розпорядження набуває чинності після державної реєстрації з моменту його оприлюднення.

 

Виконуючий обов’язки голови адміністрації    В.М. Гордієнко       

 

 

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації  «Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних послуг адміністрації та до Регламенту Центру надання адміністративних послуг адміністрації»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект розпорядження розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 31 серпня 2016 року № 565, постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 652 «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг». Проблемою, на вирішення якої спрямована дія розпорядження, є приведення нормативно-правової бази функціонування Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації (далі - Центр) у відповідність до вимог чинного законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Проект розпорядження розроблений з метою  унормування питання щодо визначення порядку організації роботи Центру, порядку дій адміністраторів та керівника Центру, їх взаємодії  із суб`єктами надання адміністративних послуг для забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в сфері надання адміністративних послуг.

Вказані цілі буде досягнуто за умови прийняття регуляторного акта, що дасть можливість унормувати наступні  питання:

чітко визначити порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру;

забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальним витратами часу на очікування прийому адміністраторами;

забезпечити вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;

мінімізувати корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

запровадити сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищити якість їх надання;

удосконалити взаємодію структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,  дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Розглянуто наступні  альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

1) відмова від регулювання та залишення існуючого становища без змін - такий спосіб не є ефективним, оскільки він не враховує існуючі вимоги до порядку організації роботи Центру, порядку дій адміністраторів, керівника Центру та їх взаємодії із суб`єктами надання адміністративних послуг. У разі відмови від регулювання залишаються невиконаними вимоги законодавства.

2) необхідність регулювання - виникає із необхідності прийняття регуляторного акта відповідно до вимог діючого законодавства.

4. Механізми та заходи розв’язання проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є  затвердження  розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації  «Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних послуг адміністрації та до

Регламенту Центру надання адміністративних послуг адміністрації».

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття проекту розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації  «Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних послуг адміністрації та до Регламенту Центру надання адміністративних послуг адміністрації» дозволить визначити порядок організації роботи Центру. При цьому буде забезпечено виконання вимог законодавства.

Простота виконання вимог, встановлених регуляторним актом, що містять чітке обґрунтування поставлених завдань, забезпечують  можливість його дотримання усіма учасниками відносин.

Разом з тим, існують ризики впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта, зокрема, зміни в чинному законодавстві (зміни до порядку отримання адміністративних послуг, зміни нормативно-правової бази, відповідно до якої був розроблений проект   регуляторного акта). Це може призвести до недоцільності подальшого застосування прийнятого регуляторного акта або зміни його суті чи окремих положень.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних (насамперед, комп`ютерних) технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість роботи Центру, прискорити процеси надання адміністративних послуг, полегшити суб`єктам звернень доступ до необхідної інформації тощо.

Тобто ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акта існує цілком реально, однак не може вплинути на фактор відмови від введення в дію запропонованих змін до регулювання, оскільки наслідки відмови значно гірші за  наведені.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Зміни певним чином впливають на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади,  а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які мають різний характер і соціальний ефект.

Проведення аналізу вигод та витрат у повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних та економічних моделей, тощо.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється його дія, наведені вигоди та витрати у текстовій формі та занесені до Таблиці вигод та витрат:

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Відповідність законодавству України

 Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Об»єднання функцій та повноважень довільних центрів у сфері  господарської діяльності та центрів надання адміністративних послуг, зручний графік роботи, отримання пакету документів без суб»єкта звернення.

 Додаткові витрати відсутні

Інтереси громадян

Отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» в центрі надання адміністративних послуг, зручний графік роботи, отримання адміністративної послуги у зручний спосіб.

Додаткові витрати відсутні

 

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження  регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

7. Термін дії акта.

Проект регуляторного акта – розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації «Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних послуг адміністрації та до Регламенту Центру надання адміністративних послуг адміністрації»  -  є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогоднішній день неможливо. Тому, дія розпорядженняє необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст актаабо на його цілі.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

В результаті впровадження регуляторного акта будуть вивчатися такі показники результативності: 

кількість адміністративних органів, які надають адміністративні послуги за посередництвом Центру;

кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр; 

середній термін розгляду звернення;

   рівень поінформованості суб’єктів звернень із проектом розпорядження;

   кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг;

кількість звернень суб’єктів за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр.

На виконання регуляторного акта кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.

Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акта до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання ним чинності за соціологічним методом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності актом, шляхом аналізу якісних і кількісних показників,але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації.

Обрано статистичний метод проведення  для відстеження результативності регуляторного акта.  Будуть використовуватись статистичні та соціологічні дані, отримані методом анкетування.

   У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Виконуючий обов’язки голови адміністрації    В.М. Гордієнко